ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας του Σχολείου παρακολουθεί τη μαθησιακή πορεία και συμπεριφορά των μαθητών και παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα σχολικής επίδοσης, κοινωνικής ένταξης, κινητοποίησης και ενθάρρυνσης. Έχοντας ως κεντρικό στόχο την συναισθηματική και μαθησιακή ανάπτυξη του μαθητή, ενισχύουμε το κανάλι της επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου και διαμορφώνουμε κοινούς υποστηρικτικούς άξονες. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την σημασία της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών οργανώνουμε και υλοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης με βάση τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής

Κάθε μαθητής του Σχολείου έχει τη δυνατότητα συνάντησης με έναν από τους Ψυχολόγους του Τμήματος. Κατά τη συνάντηση το αίτημά του μαθητή αξιολογείται και ο τρόπος διαχείρισης σχεδιάζεται αναλόγως.
Συνήθη θέματα που απασχολούν ένα νέο 12-18 ετών είναι η σωστή διαχείριση του χρόνου, τα συναισθήματα άγχους για τα μαθήματα και τις εξετάσεις, η αναβλητικότητα, η αποτελεσματική στοχοθεσία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η αυτονόμηση, η κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία με τους γονείς, η διαχείριση των συγκρούσεων και η αναζήτηση διεκδικητικών τρόπων συμπεριφοράς.
Παράλληλα, οι ψυχολόγοι του σχολείου παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς.

Ομιλίες ευαισθητοποίησης
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μελών της κοινότητας καθώς και την πρωτογενή πρόληψη, διοργανώνονται κάθε χρόνο ενημερωτικές ομιλίες/εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την εφηβεία και απασχολούν μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Πρόγραμμα Ειδικής Μαθησιακής Στήριξης
Το πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης απευθύνεται σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναγκών του μαθητή και δημιουργία πλάνου εξατομικευμένης υποστήριξης εντός και εκτός της σχολικής τάξης.

Ανίχνευση Γνωστικών Δεικτών
Σε όλους τους νέους μαθητές Γυμνασίου και Α’ Λυκείου χορηγείται το ΛΑΜΔΑ Τεστ (Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων & Αδυναμιών) με στόχο την παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή και την εξατομικευμένη υποστήριξή του.

Πρόγραμμα Εθελοντισμού
Το πρόγραμμα εθελοντισμού απευθύνεται σε μαθητές β’, γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και βασίζεται στην ανάγκη για ευαισθητοποίηση στην διαφορετικότητα και στην συμπερίληψη όλων των μαθητών στην σχολική κοινότητα. Οι εθελοντές του προγράμματος εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες με μαθητές του προγράμματος «Special Education Model-SEM», μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόγραμμα Mentoring
Το πρόγραμμα Mentoring απευθύνεται σε καθηγητές του σχολείου οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε τεχνικές mentoring και να αναλάβουν τον ρόλο του Καθηγητή-Συμβούλου.

Ο Καθηγητής – Σύμβουλος έχει ρόλο συμβουλευτικό και καθοδηγητικό καθώς παρακολουθεί τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών με ατομικά ραντεβού, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, ο Καθηγητής – Σύμβουλος συνεργάζεται με τον μαθητή για να τεθούν από κοινού βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, σχετικά με την σχολική του επίδοση, τη συμπεριφορά του και τις κοινωνικές του σχέσεις. Ενημερώνει και υπενθυμίζει, αν χρειαστεί, στον μαθητή πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου (π.χ. τον κανονισμό του Σχολείου, τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του μαθητή, κ.α.).

Ο Καθηγητής – Σύμβουλος λειτουργεί επίσης ως διαμεσολαβητής στην επικοινωνία του μαθητή με άλλους Καθηγητές, τη Διεύθυνση και το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας και ως άξονας επικοινωνίας με την οικογένεια.

Καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται μηνιαίες εποπτικές συναντήσεις με τους ψυχολόγους του Τμήματος Σχολικής Ψυχολογίας.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Πρόγραμμα Peer-Coaching
Το πρόγραμμα Peer-Coaching απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές του Σχολείου και περιλαμβάνει εκπαίδευση των καθηγητών στις αρχές του Coaching καθώς και αλληλοπαρατήρηση μαθήματος και ανατροφοδότηση. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ως εμπειρία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στοχασμού πάνω στην εκπαιδευτική πράξη, ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (Bolam et al, 2005).

 

ΆΡΘΡΑ Ψ
Ενημέρωση σε καίρια θέματα που αφορούν την ψυχολογία και τους εφήβους.

  1. Εφηβική κρίση και πανδημία