ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μαθητική Στήριξη

Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας

Το τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας, αξιοποιώντας την συστημική θεωρία που αφορά στα συστήματα και τις σχέσεις, προωθεί την ανάπτυξη και την διατήρηση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και του ευρύτερου προσωπικού της κοινότητας.

Ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθώς και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του προκειμένου να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα, να δημιουργήσει θετικές αλληλεπιδράσεις με τα υπόλοιπα μέλη και να αναπτύξει στο έπακρο το δυναμικό του.

Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης στις ανάγκες του κάθε μαθητή, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα παρέμβασης εντός και εκτός τάξης για να καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών με ιδιαίτερες κλίσεις ή μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

Βασική μας αξία είναι ότι όλα τα μέλη της κοινότητας εξελίσσονται παράλληλα με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία. Με άξονα τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα και σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, σχεδιάζουμε ερευνητικά προγράμματα και υλοποιούμε παρεμβάσεις βασισμένες σε αυτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MENTORING»

Κάθε μαθητής έχει τον Καθηγητή-Σύμβουλό του

Στο πλαίσιο εξατομικευμένης καθοδήγησης και ανάπτυξης της προσωπικής ευημερίας (well-being) των μαθητών, το πρόγραμμα «Mentoring» δρα τόσο προληπτικά όσο και ενισχυτικά σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συμπεριφορικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, κάθε μαθητής κάνει ατομικές συναντήσεις με τον Καθηγητή-Συμβούλου (Mentor) και αναπτύσσει μία σχέση εμπιστοσύνης και υποστήριξης σε πολλά επίπεδα. Ο καθηγητής-Σύμβουλος, παρακολουθώντας την εξέλιξη του μαθητή, είναι σε θέση να γνωρίζει τις δυνατότητες και δεξιότητές του και να θέτουν από κοινού βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους τόσο σε μαθησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές του mentoring και coaching και οι καθηγητές-Σύμβουλοι εκπαιδεύονται και εποπτεύονται από το τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜA «PEER-COACHING»

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Το πρόγραμμα «Peer-Coaching» προσφέρει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν πάνω σε διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές, να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να ενδυναμώσουν την μαθησιακή διαδικασία προς όφελος των μαθητών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν επισκέψεις ο ένας στην τάξη του άλλου με σκοπό την παρατήρηση της διδασκαλίας και την ανάδειξη νέων και καλύτερων προσεγγίσεων.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από Συμβούλους εξειδικευμένους στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και στο Peer-Coaching.